REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o
ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia
zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informację o
procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów, procedury reklamacyjnej i
wszelkie inne informacje przepisane prawem.

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie
oznaczają:

1.      Cena
wartość
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Towar.

2.      Dowód zakupu
– faktura,
paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie
potwierdzający sprzedaż Towaru. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi
przepisami prawa.

3.      Dzień
roboczy
– dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

4.      Formularz
Zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w
domenie sklepu internetowego www.flashcaffe.pl umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka
oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5.      Sprzedawca – Wojciech Wielgosz prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Flashcaffe Wojciech Wielgosz, pod adresem Borówiec 62-023 ul. Główna
47F/2, NIP 7822522722 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.      Klient lub
Użytkownik
 – to Strona Umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument,
Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, Przedsiębiorca, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze
Sprzedawcą.

7.      Konsument – Klient
będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.     
Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez
Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować.
Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy:
informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą,
nowościami, promocjami w Sklepie.

9.      Operator
płatności –
 Przelewy 24 –
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, numerem NIP 7792369887.
[JS1] 

10.  Przedsiębiorca
na Prawach Konsumenta
– Przedsiębiorca zawierających ze
Sprzedawcą Umowy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie Ustawą i
Kodeksem Cywilnym.

11.  Przedsiębiorca – osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

12.  Regulamin – niniejszy
Regulamin Sklepu.

13.  Sklep
Internetowy/Sklep
– sklep internetowy dostępny pod adresem https://flashcaffe.pl oraz na odpowiednich
jego podstronach
za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać
Zamówień i zakupów określonych Towarów.

14. 
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta
pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15.  Umowa
zawarta na odległość
– jest to umowa zawierana pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając
wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do
momentu zawarcia umowy.

16.  Towar

wszystkie rzeczy ruchoma, oferowane za pośrednictwem Sklepu.

17.  Zamówienie
oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na
odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie określa Towar, którego dotyczy, a także informacje konieczne do
zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób
płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

18.  Płatność –  uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy,
które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub
przy odbiorze osobistym towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i
zamówionego Towaru.

19.  System – zespół
złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia
przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego
(Internet).

20.  Ustawa o prawach
konsumenta
– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

21.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93
ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

22.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

23.  Ustawa o ochronie danych
osobowych
– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

24.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. USŁUGI
ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za
pośrednictwem  Sklepu internetowego
polegają na:

a)      Prezentacji Towarów;

b)      Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.

§3.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.