Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sprzedaż usług i produktów za pośrednictwem strony internetowej www.flashcaffe.pl oraz prowadzonej przez Wojciecha Wielgosza działalności gospodarczej pod nazwą Flashcaffe Wojciech Wielgosz NIP 7822522722 REGON 384781221, ul. Główna 47F/2 62-023 Borówiec.

Kontakt: serwis@flashcaffe.pl

 

I Definicje

 1. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 2. Rejestracja– oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego,
 3. Konto– uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto,
 4. Kupujący – każdy podmiot Kupujacy w Sklepie,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.flashcaffe.pl,
 7. Sprzedawca – Wojciech Wielgosz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Flashcaffe Wojciech Wielgosz ul. Główna 47F/2 62-023 Borówiec,
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Flashcaffe.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 11.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. flashcaffe.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a.) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar.
 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 3. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

IV. Płatność

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. Za pośrednictwem platformy płatniczej
  a.) Przelewy24
  b.) Przelew tradycyjny
 3. W przypadku wybrania przez Kupującego przelewu tradycyjnego za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia.

V. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest od 1 do 7 dni roboczych.
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał przelew tradycyjny za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Państwa na terytorium, których realizowana jest dostawa:
  -Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Towary kupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  a.) Kurier
  b.) Paczkomat Inpost .
  c.) Odbiór osobisty
 7. Odbiór osobisty
 8. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT zgodnej z danymi zamieszczonymi poprzez system strony www.flashcaffe.pl


VI. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
  a) Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Flashcaffe os. Orła Białego 71A 61-251 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  b) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  c)Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 8. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość według art. 38 ustawy o prawach konsumenta
  a.) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  b.) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VII Reklamacje

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres serwis@flashcaffe.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

VIII Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu  jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.
3. Dane osobowe będą przechowywane w poszczególnych sytuacjach:

 •  nieaktywne konta 1 rok
 • zamówienia wstrzymane 1 miesiąc
 • zamówienia nieudane 1 miesiąc
 • zamówienia anulowane 1 miesiąc
 • zamówienia zrealizowane 3 lata

Shopping cart close