...

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin powstał w trosce o
ochronę Pani/Pana praw. Znajdują się w nim informacje na temat sposobu złożenia
zamówienia, warunków zawarcia umowy, formy płatności, a także informację o
procedurze odstąpienia od umowy zakupionych towarów, procedury reklamacyjnej i
wszelkie inne informacje przepisane prawem.

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie
oznaczają:

1.      Cena
wartość
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić
Sprzedawcy za Towar.

2.      Dowód zakupu
– faktura,
paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie
potwierdzający sprzedaż Towaru. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o
podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi
przepisami prawa.

3.      Dzień
roboczy
– dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

4.      Formularz
Zamówienia
– interaktywny formularz dostępny w
domenie sklepu internetowego www.flashcaffe.pl umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka
oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

5.      Sprzedawca – Wojciech Wielgosz prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą Flashcaffe Wojciech Wielgosz, pod adresem Borówiec 62-023 ul. Główna
47F/2, NIP 7822522722 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.      Klient lub
Użytkownik
 – to Strona Umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą w tym: Konsument,
Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, Przedsiębiorca, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne
przyznają zdolność prawną która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze
Sprzedawcą.

7.      Konsument – Klient
będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.     
Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez
Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować.
Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy:
informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą,
nowościami, promocjami w Sklepie.

9.      Operator
płatności –
 Przelewy 24 –
PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935, numerem NIP 7792369887.
[JS1] 

10.  Przedsiębiorca
na Prawach Konsumenta
– Przedsiębiorca zawierających ze
Sprzedawcą Umowy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie Ustawą i
Kodeksem Cywilnym.

11.  Przedsiębiorca – osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

12.  Regulamin – niniejszy
Regulamin Sklepu.

13.  Sklep
Internetowy/Sklep
– sklep internetowy dostępny pod adresem https://flashcaffe.pl oraz na odpowiednich
jego podstronach
za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać
Zamówień i zakupów określonych Towarów.

14. 
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta
pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15.  Umowa
zawarta na odległość
– jest to umowa zawierana pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając
wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do
momentu zawarcia umowy.

16.  Towar

wszystkie rzeczy ruchoma, oferowane za pośrednictwem Sklepu.

17.  Zamówienie
oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na
odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Zamówienie określa Towar, którego dotyczy, a także informacje konieczne do
zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób
płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.

18.  Płatność –  uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy,
które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub
przy odbiorze osobistym towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i
zamówionego Towaru.

19.  System – zespół
złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia
przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci
telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego
(Internet).

20.  Ustawa o prawach
konsumenta
– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o
prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

21.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93
ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

22.  RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.

23.  Ustawa o ochronie danych
osobowych
– ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

24.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§2. USŁUGI
ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za
pośrednictwem  Sklepu internetowego
polegają na:

a)      Prezentacji Towarów;

b)      Umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia.

§3.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.      Usługodawcą,
a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest Wojciech Wielgosz prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Flashcaffe Wojciech Wielgosz, pod adresem
Borówiec 62-023 ul. Główna 47F/2, NIP 7822522722 zgodnie z dokumentem
wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

2.      Sklep
internetowy jest dostępny w domenie
https://flashcaffe.pl i na
odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

3.      W każdej
sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem sklepu należy kontaktować
się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

·        
adres e-mail: serwis@flashcaffe.pl

·        
numer telefonu: 600853173

·        
formularza kontaktowego dostępnego w
ramach Sklepu.

4.      Sprzedawca
udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed
rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w
dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku.

2.     
Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy
Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego
akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się
ich przestrzegać. 

3.     
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i
są cenami brutto.

4.     
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do
zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

5.     
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych
Sklepu,
w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6.     
Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:

·        
korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

·        
niedostarczania i nieprzekazywania treści o
charakterze bezprawnym;

·        
korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w
Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną
licencją (jeśli taka została udzielona).

·        
Umieszczania Spamu.

7.     
Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały,
teksty, opisy towarów,  grafiki, logotypy
zamieszczone w Sklepie, Formularzu Zamówienia, są własnością Sprzedawcy lub
zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa
autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie
zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej
osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.

8.     
Zabrania się 
pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania
ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów.
Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub
innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności
intelektualnej  jest niezgodne z prawem i
może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego
przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

9.     
Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod
pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

10.  Sprzedawca
ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

11.  Ceny, specyfika
każdego Towaru, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych
właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze.

12.  Klient może
korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i
obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu
oraz innych Klientów.

13.  W
Sklepie dostępne są następujące Towary:

a)      Ekspresy
do domu,

b)     
Ekspresy do biura,

c)     
Ekspresy do gastronomii,

d)     
Kawa,

e)     
Odkamienianie ekspresu,

f)      
Czyszczenie ekspresu,

g)     
System mleczny,

h)     
Filtry,

i)      
Akcesoria,

j)      
Szklanki termiczne,

k)     
Pędzelki/wyciorki,

l)      
Dzbanki filtrujące,

m)  
Części do ekspresów.

[JS2] 

§4. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do
  skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz
  składania zamówień na Towary potrzebne są:

a)     
dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia
(np. Komputer, telefon);

b)     
odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja
przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów
JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,
Safari;

c)     
aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty
e-mail.

 1. Sprzedawca
  zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji
  lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz
  przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Sprzedawca
  podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
  funkcjonowania Sklepu.

§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
TOWARÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć
  Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu wypełniając
  Formularz Zamówienia, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia
  w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z
  wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 3. W
  celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
  [JS3] 

a)      Dodał
Towar do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze przycisk
„Dodaj do koszyka”, następnie „Zobacz koszyk”;

b)      Wybrał
sposób dostawy
z dostępnych w Sklepie;

c)      Wypełnił
formularza zamówienia o niezbędne dane;

d)      Wybrał
sposób płatności
z dostępnych w Sklepie

e)      Akceptował
postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.

f)       Przeszedł
do opłacenia zamówienia, klikając przycisk
„Kupuje i płacę”;

g)      Wybrał
przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty

za zamówienie i dokończyć
zakup na kolejnej stronie.

 1. Klient
  ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i
  płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z
  obowiązkiem zapłaty.
 2. Celem
  złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
  następujących danych:

a)      
imienia i nazwiska,

b)     
opcjonalnie: nazwa firmy[JS4] 

c)      
opcjonalnie: NIP

d)     
adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod
pocztowy, miasto),

e)      
numeru telefonu,

f)      
adresu e-mail,

5.      
Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem
woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami
niniejszego Regulaminu.

6.       Klient może
wskazać także inny adres do wysyłki poprzez zaznaczenie checkboxa „Wysłać na
inny adres?” i wskazanie innego adresu wysyłki na stronie na którą zostanie
przekierowany.

7.       Klient może
także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o
dostarczeniu przesyłki.

 1. W
  sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do
  wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP).
  Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co
  Klient wyraża zgodę.
 2. W
  trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję
  i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych
  osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, jak
  również co do formy dostawy i płatności.
 3. Klient
  dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie.

11.  
Po złożeniu
Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez
Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie
Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych
elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta.

12.  
Wiadomość email
stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

13.  
Umowę traktuje się
jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej
wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w
  przypadku:

a)      nieprawidłowego/niekompletnego
wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do
realizacji Zamówienia),

b)      nieotrzymania
wpłaty w terminie 3 dni od
złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

15.  
Kupujący
może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany Użytkownik.

§6. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1.     
Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej
Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznaczam, że zawierają
wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od
towarów i usług (VAT).

2.     
Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym nie
zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towarów są każdorazowo
podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także
bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia
i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia.

3.     
Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz
koszty dostawy. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy,
Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu
potwierdzającym złożenie Zamówienia.

4.     
Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w
Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5.     
Sprzedawca udostępnia informacje o najniższej cenie
danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki
ceny.

6.     
Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w
Sklepie w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie
Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru,
która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w
sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

7.     
Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców,
aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich
prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

§7.
FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO TOWARU

1.   
Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w
Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy.

2.   
Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)       Przelew
tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku bankowego
podany przy składaniu zamówienia w wiadomości e-mail w terminie 3 dni od daty
złożenia Zamówienia.

b)      Przelewem
elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu
Operatora Płatności; 

c)       Płatność
BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.

4.      W przypadku
płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu
przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5.      Do każdego
Zamówienia wystawiana jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę).

6.      Reklamacje
– Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są
zgodnie z zasadami Operatorów płatności.

§8. DOSTAWA TOWARÓW

1.      Dostawa
dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dostawa
Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej.

3.      Dostępne
metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i
koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

4.     
Wysyłka
Towaru nastąpi w terminie do
7 dni [JS5] roboczych od momentu licząc od dnia
następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

5.     
Do
terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest
uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

6.      Klient ma do wyboru następujące formy
dostawy:

a)      DPD
punkty odbioru;

b)      In
Post punkty odbioru;

c)      Przesyłka
kurierska;

d)      Odbiór
osobisty.

7.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod
wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

8.      Jeżeli przy zakupie Klient wybiera
płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków
na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy
Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z
wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie
ulega anulowaniu.  

9.      Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§9. PRAWO
ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.     
Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także
Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej
umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek
stanowią koszty określone poniżej.

2.     
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od
dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na
Prawach Konsumenta w posiadanie Towaru.

3.     
Gdy umowa obejmuje
wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin
na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru,
jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
[JS6] 

4.     
Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub
Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą
tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Przykładowa
treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik
nr 1 do Regulaminu.

6.      W
przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za
niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach
Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął
jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.      Konsument
lub podmiot wskazany w ust 1 ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o
odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie
odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: os. Orła Białego 71A
61-251 Poznań.

8.     
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni
od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić
Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru,
z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

9.     
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.

10. 
Sprzedawca może wstrzymać się
ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. 
Jeżeli Konsument wybrał sposób
dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez
Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów.

12. 
Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności Towaru.

13.  Faktura
korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail,
podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

14.  Zgodnie
z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:

·        
o świadczenie usług, za które konsument
jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę
za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę
utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

·        
w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

·        
w której przedmiotem świadczenia jest
towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·        
w której przedmiotem świadczenia jest
towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do
użycia;

·        
w której przedmiotem świadczenia jest towar
dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·        
 w
której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

·        
w której konsument wyraźnie żądał, aby
przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

·        
w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·        
zawartej w drodze aukcji publicznej;

·        
o dostarczanie treści cyfrowych
niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do
zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i
uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał
konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21
ust. 1;

·        
o świadczenie usług, za które konsument
jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie
zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a
usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

§10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.     
Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail:
serwis@flashcaffe.pl lub adres
tradycyjny:
os. Orła Białego 71A 61-251 Poznań.

2.      Reklamacja
powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko,
adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania
związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji.
Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

3.      Sprzedawca
odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów
zakupionych przez Klienta (rękojmia).

4.      Sprzedawca
ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili
jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

5.      W przypadku
niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta
przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru, a w razie niemożności
albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru do zgodności z umową, do żądania
obniżenia ceny lub do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.

6.      Sprzedawca
może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do
zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

7.      Jeżeli
naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

8.      Sprzedawca
zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

9.      Klient nie
może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

10.  Sprzedawca
dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został
poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim
Klient go nabył.

11.  Koszty
naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu,
robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12.  Klient
udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca
odbiera od Klienta Towar na swój koszt.

13.  Przedsiębiorca
jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.

14.  Jeżeli brak
zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie
Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a
także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami
niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził
się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

15.  W razie
odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego
koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16.  Sprzedawca
ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres
e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z
nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.

17.  Sprzedawca
będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i
zgodnie z polityką prywatności.

18.  Klient może
skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego
Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu
zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

19.  W przypadku
Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta koszty
reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do
Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

20. 
W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie
między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony
wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
[JS7] 

§11.
GWARANCJA

1.      Towary
dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancja udzieloną przez producenta lub
Sprzedawcę.

2.      Jeśli
dany Towar jest objęty gwarancją, dołączony jest do niego przez producenta lub
dystrybutora dokument gwarancyjny.

3.      Okres
gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu
gwarancyjnym oraz opisie Towaru.

4.      Okres
gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu dostarczenia Towaru do Klienta.

5.      Gwarancja
obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Towaru na nowy bądź jego naprawę.

6.      Sprzedawca
ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od
dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego adres
e-mail.

7.      W
razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku
której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub
naprawionego Towaru.

8.      W
przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru,
termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

§12. OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych informuję, iż:

1.     
Administratorem danych osobowych Klienta
jest Wojciech Wielgosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Flashcaffe
Wojciech Wielgosz, pod adresem Borówiec 62-023 ul. Główna 47F/2, NIP 7822522722
zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej zwanym w Regulaminie również Sprzedawcą.

2.     
Kontakt z Administratorem można używając
poniższych danych: e-mail: serwis@flashcaffe.pl
[JS8] lub pisemnie na adres Administratora.

3.     
Dane osobowe Klienta podawane przez
Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a
Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest
to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i
obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

4.     
Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane
również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)      analizowanie
danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);

b)     
wystawienia faktury i spełnienia
innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

c)     
rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d)     
ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

e)     
kontaktu telefonicznego w sprawach
związanych z realizacją usługi/reklamacją
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f)      
tworzenia rejestrów i ewidencji
związanych z RODO

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów
prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

g)     
archiwalnym i dowodowym, na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów
— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h)     
Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO
(Zgoda)

5.     
Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie
uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i
realizacja Umowy będą niemożliwe.

6.     
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane
przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie
zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i
pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

7.     
Dane osobowe Klienta będą udostępnianie
innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące
usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty,
kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace
sklepu internetowego itp.

8.     
W związku z faktem, że
Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np.
Meta Platforms Ireland Limited
(Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich
serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland
Limited (Facebook i spółki zależne) stosują
mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe
klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują
najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  

a)     
współpracę z podmiotami
przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została
wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b)     
stosowanie standardowych
klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w
przypadku Google), 

c)     
stosowanie wiążących reguł
korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych
osobowych których, Klient wyraził zgodę.

9.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania
dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego
danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze
przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy
prawa.

10.  Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje
bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

11.  Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator
nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i
wolności Klienta.

12.  Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.

13.  Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania
danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka
plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności –
https://flashcaffe.pl/polityka-prywatnosci/

§14.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ

1.       
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych
sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania
mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.     
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma
możliwość m.in. do:

a)      
zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b)      
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Klientem a Sprzedawcą,

c)      
bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której
statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.      Bardziej
szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
internetowej 
http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.      Konsument
może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma
służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5.     
Sprawa może być rozpatrywana przez sąd
polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku,
jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach
ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     
Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi
wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2.     
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania
zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.     
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na
stronie internetowej Sklepu.

4.     
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie
przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o
prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i
funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

5.     
Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości
powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
regulujące ochronę praw konsumentów.

6.     
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają
podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

7.     
Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

Link do polityki
prywatności:
https://flashcaffe.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego
Regulaminu:
https://flashcaffe.pl/regulamin

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

(WZÓR)

 

Miejscowość, data_____________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):  _____________________

Adres zamieszkania: _____________________

Adres e-mail: _____________________

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Informuję o moim odstąpieniu od Umowy w zakresie umowy zawartej w dniu _____________________ co do Usługi _____________________ (opcjonalnie podać jakiej usługi dotyczy odstąpienie od umowy )

 

 

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

____________________

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(WZÓR)

 

Miejscowość, data_____________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):  _____________________

Adres zamieszkania: _____________________

Adres e-mail: _____________________

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

________________________

 

Informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu ___________ towar (podać jaki) jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ___________ (proszę wpisać na czym polega). Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu ___________

W związku z tym żądam (wybierz żądanie bądź określ własne):

·         wymiany towaru na nowy,

·         nieodpłatnej naprawy towaru,

·         własne żądanie: jakie? ___________

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

____________________

W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tej technologii. Więcej informacji zawartych jest w regulaminie.

Shopping cart close
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.